δείτε δείγματα
εφαρμογών
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Πνευματικά Δικαιώματα:
ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τα πνευματικά δικαιώματα σχεδια-
σμού και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης των εντύπων, των οποίων τα ηλεκτρονικά αρχεία
θα μας δοθούν για να μετατραπούν σε ηλεκτρονική εφαρμογή
izi
read
.
Χρόνος παράδοσης:
Ο χρόνος διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εκδόσεων και των
παραμετροποιήσεων που θα μας ανατεθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε 1-2 εργάσιμες ημέρες
για μια έκδοση. Σε περιπτώσεις περισσοτέρων εκδόσεων ο χρόνος δε θα επεκταθεί απαραί-
τητα αναλογικά.
Οροι πληρωμής:
Εξόφληση μετρητοίς με την ανάθεση της παραγγελίας σας.
Τι θα παραλάβετε:
Θα παραλάβετε ένα συμπιεσμένο zip αρχείο με όλα τα απαραίτητα αρχεία
για την εγκατάσταση της κάθε έκδοσης σε δικούς σας servers καθώς και με ένα αρχείο απλών
οδηγιών για την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε (εφόσον γνωρίζετε τα στοι-
χεία FTP πρόσβασης στον server σας) μπορούμε να αναλάβουμε την εγκατάσταση της εφαρ-
μογής κάθε έκδοσης στο server σας με μια μικρή χρεώση 15 ευρώ / εφαρμογή ή εγκατάσταση.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ
Για ταυτόχρονες παραγγελίες από 4 εφαρμογές/έντυπα και πάνω
παρέχονται στις τιμές της Βασικής έκδοσης (Α)
οι ακόλουθες εκπτώσεις:
4 - 5 εφαρμογές
έκπτωση 10%
6 -10 εφαρμογές
έκπτωση 15%
11+ εφαρμογές
έκπτωση25%
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12